Leenregelement

 1. De coöperatie kan voor de financiering van projecten gelden ter leen ontvangen van haar euroleden en leenleden.
 1. Een eurolid of leenlid dat gelden aan de coöperatie ter leen verstrekt wordt daarvoor in de boeken van de coöperatie gecrediteerd. Leningbewijzen worden niet uitgegeven.
 1. Voor een lening geldt een minimumbedrag van €250 en een maximumbedrag van €5.000.
 1. De coöperatie vergoed in principe rente over de lening. Leningen worden rentedragend vanaf de 1stevan de maand, volgende op die van ontvangst door de coöperatie. De op grond van in lid 7 van dit reglement bedoelde aflosbaar gestelde bedragen dragen rente tot en met de maand van de algemene ledenvergadering die tot aflossing heeft besloten.
 1. De algemene ledenvergadering stelt op voorstel van het bestuur vast of rente op de leningen wordt uitgekeerd, alsmede de hoogte daarvan. Over niet-opgeëiste leningen wordt eenzelfde rente vergoed. Over opgezegde leningen (zie lid 12 van dit reglement) vergoedt de coöperatie rente tot en met de vervaldatum.
 1. De rente over het afgelopen kalenderjaar wordt binnen 30 dagen na de datum van de algemene ledenvergadering uitbetaald.
 1. Op voorstel van het bestuur kunnen leningen of gedeelten daarvan aflosbaar worden gesteld. De algemene ledenvergadering besluit op voorstel van het bestuur over het totaalbedrag van het af te lossen bedrag in het dan lopende boekjaar.
 1. Het bestuur besluit over de verdeling van het aflosbaar gestelde bedrag. Daarbij wordt in aanmerking genomen de verschuldigde bedragen vanwege beëindiging lidmaatschap evenals de door leenleden opgeëiste bedragen. Voorts wordt het restant evenredig over het uitstaande bedrag verdeeld. Bovendien kan het bestuur besluiten tot aflossing van een lening wanneer een leenlid daarom verzoekt, en mits de liquiditeitspositie zich naar het oordeel van het bestuur dit toelaat.
 1. Bij beëindiging van het lidmaatschap van een leenlid kan het bestuur besluiten de lening geheel of gedeeltelijk aflosbaar te stellen. Zoals beschreven in artikel 3 van het huishoudelijk reglement wordt het lidmaatschap ook bij overlijden beëindigd.
 1. Van de door de coöperatie aflosbaar te stellen bedragen wordt binnen 30 dagen na het besluit van de algemene ledenvergadering kennis gegeven aan de euroleden en leenleden. Leenleden kunnen het aflosbaar gestelde bedrag wederom aan de coöperatie lenen, mits in overeenkomst met lid 3 van dit reglement. Betaalbaarstelling van de aflosbaar gestelde bedragen geschiedt uiterlijk 3 maanden na de datum van het desbetreffende besluit van de algemene ledenvergadering.
 2. Het bestuur is bevoegd de aan de euroleden en leenleden verschuldigde bedragen achter te stellen bij andere schulden wanneer dat voor de financiering van de coöperatie noodzakelijk zal blijken te zijn.
 1. Leningen of het restant daarvan zijn na een looptijd van 10 jaar opeisbaar. Wanneer leenleden de lening niet opeisen in het jaar dat die mogen opeisen, dan geldt een opzegtermijn per het einde van het jaar, volgend op de opzegging. Dit reglement is voor een dergelijke lening van overeenkomstige toepassing.
 1. Een leenlid dat een lening aan de coöperatie heeft verstrekt is verplicht zijn adres en een bankrekening op te geven, en wijzigingen door te geven.  De coöperatie is niet aansprakelijk voor eventuele nalatigheid. De bankrekening waaruit een lening bij de coöperatie wordt gestort geldt als tegenrekening, tenzij het leenlid een andere rekening opgeeft. Op deze tegenrekening worden rentevergoedingen en aflossingen overgemaakt.
 1. Een eurolid of leenlid dat een lening verstrekt aan de coöperatie of een eerder verstrekte lening verhoogt, ontvangt daarvan een door de penningmeester ondertekende bevestiging. Deze bevestiging bevat onder meer Naam, Adres, Postcode, Woonplaats, Lidnummer, Bedrag van de lening en de Datum van ontvangst.
 1. De van een leenlid te vorderen bedragen – onder welke titel ook – kunnen worden gecompenseerd met aan een leenlid verschuldigde bedragen uit rente en aflossing van leningen.
 1. De penningmeester beslist over eventuele geschillen met betrekking tot de leningen van leenleden. Beroep op het bestuur is mogelijk.
 1. Het bestuur besluit over toepassing van dit reglement. Beroep op de algemene ledenvergadering is mogelijk.